പ്രോജക്ടുകൾ - Qingdao Kingtech Machinery Co., Ltd.
സൂചിക

പദ്ധതികൾ

ഓട്ടോമോട്ടീവ് നീഡിൽ പഞ്ചിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ്

Viehcle ഫാബ്രിക്കിനുള്ള റീസൈക്ലിംഗ് ലൈൻ

1
2
3

സിഗരറ്റ് ബട്ട്സ് പ്രോസസ്സിംഗ്

4
5
6

പശു തുകൽ സംസ്കരണം

7
9
8
11
10

സ്പൺലേസ് എയർ-ത്രൂ ക്ലോത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ്

1
2
3
5
5
4
7

കമ്പിളി മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ്

1
2
4
3
5
6
7